Αρχική

ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η τρέχουσα περίοδος είναι μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδος για το σύστημα υγείας το οποίο ευρίσκεται αντιμέτωπο με σοβαρά δομικά αλλά και κοινωνικά προβλήματα. Η υπάρχουσα οικονομική κρίση και οι εφαρμοζόμενες πολιτικές των μνημονίων όξυναν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το ελληνικό σύστημα υγείας και απειλούν τη βιωσιμότητα του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιείται στο χώρο. Δεδομένου ότι, το ελληνικό σύστημα υγείας είναι στη δομή του ένα μεικτό σύστημα, όπου συνυπάρχει ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας, η εύρυθμη λειτουργία των ελεύθερων επαγγελματιών υγείας και η ενδυνάμωση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και επιστημονικής τους επάρκειας, αναδεικνύεται σε μείζονα παράμετρο που έχει άμεσες επιπτώσεις και στο επίπεδο υγείας των πολιτών.

Αντιλαμβανόμενοι τα τρέχοντα και αναδυόμενα προβλήματα του συστήματος υγείας και με σκοπό την παροχή έγκυρης και αντικειμενικής πληροφόρησης που συμβάλλει στη διατύπωση προτάσεων για τη διαμόρφωση πολιτικής, στο πλαίσιο του Βαρόμετρου Επαγγελματιών Υγείας και υπό την αιγίδα Επιστημονικών και Επαγγελματικών Συλλογικών φορέων του χώρου της υγείας, υλοποιούνται κυλιόμενες εξαμηνιαίες έρευνες στους επαγγελματίες υγείας που δραστηριοποιούνται στον χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Health Care Professionals Barometer).

Όλα τα παραπάνω καθιστούν το Βαρόμετρο HCB ένα σημαντικό εργαλείο στην τρέχουσα συγκυρία, άσκησης πολιτικής, που προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για το επαγγελματικό οικοσύστημα του Ιδιωτικού τομέα της Υγείας και για το πώς αυτό επηρεάζεται από ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Άρης Σισσούρας, Επιστημονικά Υπεύθυνος του Βαρόμετρου HCB

Ομότιμος Καθηγητής Μονάδας Ανάλυσης και Προγραμματισμού Υπηρεσιών Υγείας, Πανεπιστημίου Πατρών

Σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει κωδικό

πρόσβασης στην έρευνα του Βαρόμετου HCB,

παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε στο

info@hc-barometer.gr ή

στο τηλ 210-7243950

 

 Η γνώμη σας και η εμπειρία σας είναι

πολύτιμη για την έρευνά μας!

 

ΣΚΟΠΟΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Σκοπός του Βαρόμετρου είναι η σκιαγράφηση της γενικότερης επαγγελματικής συγκυρίας στο χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ιδιαίτερα των χαρακτηριστικών της επαγγελματικής δραστηριότητας στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, βάση του δείκτη του επιχειρηματικού κλίματος που συνδυάζει τις απαντήσεις σχετικά με το τρέχον κλίμα και τις προσδοκίες για το μέλλον του χώρου της ΠΦΥ. Επίσης, μέσα από το Βαρόμετρο επιχειρείται η αποτύπωση των αναγκών των επαγγελματιών υγείας σε μέτρα και πολιτικές που προάγουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, υπερασπίζονται τον κοινωνικό χαρακτήρα της υγείας και βελτιώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ασθενείς.

Πιο συγκεκριμένα, το Βαρόμετρο απαντά στα παρακάτω ερωτήματα, επιτρέποντας, μέσα από μία σειρά δεικτών, να διερευνάται διαχρονικά ο τρόπος με τον οποία εξελίσσεται η επαγγελματική δραστηριότητα στον τομέα της ΠΦΥ:

 • Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δραστηριότητας των επαγγελματιών του χώρου;
 • Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν;
 • Πως έχει επηρεάσει η τρέχουσα οικονομική συγκυρία την επαγγελματική τους δραστηριότητα, αλλά και τη χρήση υπηρεσιών υγείας; / Τι συνέπειες έχει αυτό για τη δημόσια υγεία;
 • Ποιες είναι οι προσδοκίες τους για το μέλλον;
 • Πως επηρεάζει ο ΕΟΠΥΥ τη λειτουργία των επαγγελματιών υγείας και πόσο σύμφωνοι είναι οι επαγγελματίες με τα νέα μέτρα που δρομολογούνται;
 • Ποια είναι η αναπτυξιακή δυναμική του κλάδου και πως αυτή συσχετίζεται με τις υπάρχουσες πολιτικές ανάπτυξης;
 • Ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες της πολιτείας για τη δημιουργία ευνοϊκότερου κλίματος για την ενίσχυση του τομέα της ΠΦΥ;

shutterstock_233598043

Οι έρευνες του Βαρόμετρου HCB, διεξάγονται από την εταιρεία CMT ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕ και τελούν υπό τη διεύθυνση ειδικής Επιστημονικής Ομάδας. Είναι πανελλαδικής εμβέλειας και διεξάγονται διαδικτυακά, μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου.

Η πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο, γίνεται μέσω μοναδικών κωδικών, οι οποίοι αποστέλλονται στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάθε επαγγελματία υγείας, μαζί με το σύνδεσμο (link) του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Η μέθοδος αυτή, διασφαλίζει τη μοναδικότητα των απαντήσεων και το απόρρητο της όλης διαδικασίας. Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται είναι ανώνυμα και εμπιστευτικά, ενώ χρησιμοποιούνται αυστηρά και μόνο για στατιστική επεξεργασία, σύμφωνα με το νόμο 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε κανένα πεδίο του ερωτηματολογίου δεν ζητείται να καταχωρηθούν προσωπικά στοιχεία του ερωτώμενου που προδίδουν την ταυτότητά του.

shutterstock_229901350

Τα ερωτηματολόγια κάθε ερευνητικού κύματος, έχουν ένα κοινό άξονα ερωτήσεων, προκειμένου να συλλέγονται διαχρονικά στοιχεία που συμβάλλουν στην εξαγωγή των δεικτών επιχειρηματικού κλίματος, ενώ παράλληλα, σε κάθε κύμα θα υπάρχει ειδική ενότητα ερωτημάτων που θα καλύπτει ειδικούς ερευνητικούς στόχους και θέματα επικαιρότητας. Ο κοινός άξονας ερωτήσεων, διακρίνεται σε οκτώ (8) ενότητες επιμέρους ερωτήσεων.

shutterstock_228901486

Τα στοιχεία που συλλέγονται, ελέγχονται για την ορθότητά τους, μέσω ειδικών λογικών ελέγχων συνάφειας των απαντήσεων, ενώ για την επεξεργασία και ανάλυση των στοιχείων ακολουθείται η διεθνώς ενδεδειγμένη στατιστική μεθοδολογία για έρευνες επαγγελματικής συγκυρίας.

Η ανάλυση των στοιχείων θα περιλαμβάνει:

 • Αναλυτικούς Συγκεντρωτικούς Πίνακες Αποτελεσμάτων
 • Πίνακες Διασταύρωσης Αποτελεσμάτων με επιμέρους χαρακτηριστικά (ανά Περιφερειακή ενότητα, Φύλλο, κατηγορία επαγγελματία, κλπ.)
 • Πίνακες Μέσων Όρων (για εκείνα τα ποσοτικά στοιχεία που είναι δυνατό να εξαχθούν Μ.Ο.)
 • Παρουσίαση αποτελεσμάτων με γραφικές απεικονίσεις (πίτες, διαγράμματα κλπ.)
 • Παρουσίαση αποτελεσμάτων με σχολιασμό των απαντήσεων από την επιστημονική ομάδα του Βαρόμετρου HCB
 • Ερμηνεία αποτελεσμάτων
 • Συμπεράσματα και Προτάσεις του Βαρόμετρου HCB

shutterstock_107189852

Στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων του Βαρόμετρου HCB, προβλέπεται να υλοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις δημοσιότητας:

 • Ανάπτυξη ιστότοπου, στον οποίο θα δημοσιεύονται τα αποτελέσματα του Βαρόμετρου και θα φιλοξενείται σχετική αρθογραφία με την γενικότερη επαγγελματική συγκυρία και τις προοπτικές στο χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
 • Έκδοση ενημερωτικών δελτίων (Newsletters), στα οποία θα κινοποιούνται τα βασικά ευρήματα του Βαρόμετρου. Τα Newsletters, θα αποστέλλονται σε 20.000 περίπου επαγγελματίες υγείας.
 • Συνεντεύξεις τύπου, με τη συνεργασία των Επιστημονικών Συλλόγων, στις οποίες θα παρουσιάζονται τα βασικά ευρήματα του Βαρόμετρου, ανά κλάδο επαγγαλμετιών υγείας.
 • Ετήσιο Συνέδριο, με τη συμμετοχή εκπρόσωπων όλων των Επιστημονικών και Επαγγελματικών Φορέων του χώρου της υγείας, στο οποίο θα ανταλλάσσονται απόψεις για θέματα που άπτονται της επαγγελματικής δραστηριότητας των επαγγελματιών υγείας και των μέτρων θεσμικών, κανονιστικών, οικονομικών, τεχνολογικών, κλπ. που πρέπει να ληφθούν για την υποστήριξη και προαγωγή των επαγγελματιών υγείας και του επιστημονικού έργου το οποίο επιτελούν.

shutterstock_243798976

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Email: info@hc-barometer.gr
Τηλ: 210-7243950